Regulamin MSU

Postanowienia ogólne

– w szkole działa Mały Samorząd Uczniowski,

– MSU tworzą uczniowie/uczennice klas I – III,

– do organów Małego Samorządu Uczniowskiego należą samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna Małego Samorządu Uczniowskiego:

– Wszyscy uczniowie/uczennice klas I-III należą do Małego Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie/uczennice poszczególnych klas do samorządów klasowych.

– Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego współpracując z opiekunami Samorządu Szkolnego i wychowawcami.

– Przewodniczący/przewodniczące klas I – III biorą udział w spotkaniach Małego Samorządu Uczniowskiego i przekazują informacje pozostałym członkom/członkiniom.

Kompetencje Małego Samorządu:

– Mały Samorząd Uczniowski może przedstawić swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły razie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunom.

 – Mały Samorząd Uczniowski ma prawo prosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady Pedagogicznej Rady Rodziców.